Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

Blog Marissa Willemse


4 juli 2016

Wijzigingen Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit en ARW 2016

Op 30 juni 2016 is dan eindelijk de gewijzigde aanbestedingswet gepubliceerd en per 1 juli 2016 is de wet in werking getreden. Niet alleen de aanbestedingswet is per 1 juli 2016 gewijzigd, maar ook de Gids Proportionaliteit, het ARW en de eigen verklaring zijn veranderd.

Hieronder enkele relevante wijzigingen:

Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De eigen verklaring wordt vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Bent u benieuwd hoe dit formulier er uit ziet, klik dan hier naar de uitvoeringsverordening van de commissie of naar de tool om het UEA in te vullen. Het ministerie streeft er nog naar om rond 8 juli 2016 een interactief formulier  ter beschikking te stellen. Het nieuwe Uniform Europees Aanbestedingsdocument geldt voor alle aanbestedingsprocedure (zowel boven als onder de drempel).

Elektronisch aanbesteden
Vanaf 1 juli 2017 mag alleen nog maar elektronisch worden aanbesteedt. TenderNed is hiervoor als basissysteem aangewezen maar ook andere private platforms (die een koppeling hebben voor de verplichte publicatie van de aankondiging) kunnen gebruikt worden. De gevolgen voor het digitaal inschrijven en het digitaal ondertekenen zijn in deze SMI nieuwsbrief beschreven. (Een E-herkenning is niet hetzelfde als E-signing / het digitaal ondertekenen van de inschrijving).

EMVI (artikel 2.114 AW)
In mijn laatste blog heb ik geschreven over het afscheid van EMVI. EMVI is vanaf nu de overkoepelende term voor gunnen op basis van:

  1. Beste prijs-kwaliteitverhouding
  2. Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten
  3. Laagste prijs

Het idee "EMVI, tenzij" blijft wel bestaan, want als een aanbesteder gunt op basis van laagste prijs of laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit zal hij dit moeten motiveren.

Keurmerken (artikel 2.78a AW)
Een aanbesteder mag voortaan een keurmerk eisen maar dit mag hij alleen vragen als de keurmerkeisen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht. Ook moet hij toestaan dat een ander keurmerk, of indien de inschrijver een keurmerk niet op tijd heeft verkregen, een ander bewijsmiddel wordt overlegt.

Uitsluitingsgronden (artikel 2.86 e.v. AW)
Er zijn nieuwe verplichte uitsluitingsgronden toegevoegd en de termijn is verlengd van 4 naar 5 jaar. Ook zijn er nieuwe facultatieve uitsluitingsgronden toegevoegd en is deze termijn verkort van 4 naar 3 jaar. Een van de toegevoegde nieuwe facultatieve uitsluitingsgronden betreft het uitsluiten van een ondernemer die aanzienlijk of voortdurend tekort is gekomen bij de uitvoering van een opdracht. Momenteel ligt het initiatief alleen bij de aanbestedende dienst, maar nu hebben ondernemers ook de mogelijkheid om hun betrouwbaarheid aan te tonen waardoor uitsluiting niet hoeft.

Integriteit bij aanbesteden (Art 1.10b AW)
Ondernemers kunnen hun integriteit aantonen met de gedragsverklaring aanbesteden. Dit blijft ongewijzigd. In de wet is opgenomen dat een aanbesteder passende maatregelen moet nemen bij belangenconflicten.

Meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid
Onder andere de volgende wijzigingen zorgen hier voor:

Aanbestedingsprocedures
De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking heet voortaan de mededingingsprocedure met onderhandeling. Het is voor een aanbestedende dienst versoepelt om hiervan, of van de concurrentiegerichte dialoog, gebruik te maken. Bijvoorbeeld als hij waarschijnlijk geen bevredigend resultaat krijgt met een openbare of niet openbare aanbestedingsprocedure doordat er geen eenvoudige oplossing voorhanden is (art 2.28 AW).

Het dynamische aankoopsysteem (om gangbare producten eenvoudig elektronisch aan te kopen) is vereenvoudigd. Een aanbesteder hoeft afzonderlijke opdrachten niet meer separaat aan te kondigen (art 2.48 AW).

Voorbehouden opdrachten (art 2.82 AW)
Er was de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkvoorzieningen als ten minste 50% van de werknemers gehandicapt is, omdat sociale werkvoorzieningen er onder normale mededingingsvoorwaarden vaak niet in slagen voldoende opdrachten gegund te krijgen, vanwege de extra kosten die zij maken. Dit percentage is verlaagd naar 30%, de doelgroep kansarmen is toegevoegd. Ook vallen ondernemingen die de integratie van arbeidsbeperkten tot doel hebben onder het artikel.

Algemeen licht regime IIB-diensten vervalt wel algemeen lichter regime
Enkele zgn. B diensten gaan onder het reguliere aanbestedingsregime vallen. Andere diensten worden juist aan het nieuwe lichte regime toegevoegd. Enkele voorbeelden van diensten die onder de vereenvoudigde regelgeving vallen; Maatschappelijke dienstverlening, Gezondheidsdiensten, diensten op het gebied van cultuur, Onderwijsdiensten, bepaalde juridische diensten en Horeca diensten.

Concessieopdrachten (art 2a.1 e.v AW)
Er ontstaat een licht regime voor concessieopdrachten (vormvrij karakter). Het betreft hier opdrachten waarbij het exploitatierisico daadwerkelijk bij de concessiehouder (ondernemer) ligt. Bijvoorbeeld de exploitatie van een parkeergarage.

Speciale sectoren
Activiteiten met betrekking tot de exploratie van olie en gas en bepaalde postdiensten (financiële, logistieke, elektronische en filateliediensten) zijn niet langer meer speciale sectoren. De looptijd van een raamovereenkomst is nu maximaal 8 jaar.

De Gids Proportionaliteit
De wijzigingen in de wet hebben ook geleid tot een aanpassing van de gids. Enkele opvallende aanpassingen:

Dit zijn enkele voorbeelden van de wijzigingen. Uit het wetsvoorstel volgen meer wijzigingen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact met ons opnemen.


Klik hier voor alle andere blogs van Marissa.


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924